+420 541 210 068 info@eurozahn.cz

Ochrana osobních údajů

Autorská práva:

Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy. Rozmnožování informací nebo dat, zejména použití grafiky, textů nebo obrázků, vyžaduje předchozí souhlas. V sekci pro stahování je určený obsah pro další šíření. Právní a obsahová odpovědnost za služby a informace nabízené na webových stránkách partnerských společností spočívá výhradně v příslušných partnerských společnostech.

Ochranné známky:

Veškeré obchodní značky a ochranné známky uvedené na našich webových stránkách jsou omezeny na ustanovení příslušného platného identifikačního práva a případně na vlastnická práva příslušných registrovaných vlastníků.

Vysvětlení:

Tímto se výslovně oddělujeme od obsahu propojených internetových stránek, na něž nemáme žádný vliv. Nezajišťujeme žádnou odpovědnost za jakékoliv výsledky, které vyplývají přímo nebo nepřímo z používání obsahu našich webových stránek. Pokud je v rámci internetové stránky možnost zadávat osobní nebo obchodní údaje (e-mail, jméno, adresa), uživatel k tomu není nucen, je to na jeho svobodném rozhodnutí.

Ochrana osobních údajů:

Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Zpracováváme osobní údaje, které jsou shromažďovány při návštěvě našich internetových stránek, v souladu s předpisy o ochraně dat ČR. Když navštívíte naše internetové stránky, naše webové servery obvykle ukládají jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, webové stránky, z nichž nás navštěvujete, navštívené internetové stránky a datum a trvání návštěvy. Osobní údaje jsou uloženy pouze tehdy, pokud nám tyto informace poskytnete, a to např. v souvislosti s registrací, kontaktem, průzkumem, cenovou nabídkou nebo realizací zakázek. Společnost EUROZAHN s.r.o. používá vaše osobní údaje pro účely technické správy internetových stránek a správy zákazníků. Předávání osobních údajů vládním agenturám a úřadům probíhá pouze na základě závazných vnitrostátních právních předpisů.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Právní platnost:

Jako součást internetové nabídky je toto vyloučení odpovědnosti považováno za odkaz na tuto stránku. Nejsou-li části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení legální nebo správné, zůstává obsah nebo platnost ostatních částí této skutečnosti neovlivněna.

Google Analytics:

„Tato webová stránka používá Google Analytics, službu web analytics poskytovanou společností Google, Inc. (“ Google „) Služba Google Analytics používá tzv. Soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači a které vám umožňují analyzovat používání webu. Informace o vašem používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) generované cookie jsou přenášeny na server Google v USA a tam jsou i uloženy. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti webových stránek provozovatelům webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může také tyto informace předat třetím stranám, a to pouze za předpokladu, že to vyžaduje zákon anebo jestliže třetí strany tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nepřipojuje vaši IP adresu k jiným datům Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas s zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a za výše uvedenými účely. „(Zdroj: Google Analytics)

Všeobecné obchodní podmínky

Obecné

Objednávky protetických výrobků se provádějí v souladu s obecnými podmínkami obchodního vztahu. Všeobecné obchodní podmínky platí po celou dobu trvání obchodního vztahu, a to i v případě, že platbu provádí třetí strana. Odlišné podmínky vyžadují písemné potvrzení zhotovitele.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

Ceny

Veškeré ceny EUROZAHN s.r.o. jsou uvedeny v platném ceníku, který je k dispozici na stránkách www.eurozahn.cz.

Zákazník má možnost získat individuální kalkulaci ceny konkrétní zakázky.

Práva zhotovitele v ceně prostřednictvím individuálního výpočtu cen materiálů (např. pryskyřičné zuby, drahé kovy, komponenty na implantáty) vyhrazena.

Dodací lhůta

Dodací lhůty jsou uvedeny na webu www.eurozahn.cz či v platném ceníku.

Doprava

Přeprava směrem od zákazníka i k zákazníkovi je již zahrnuta v rámci ceny za jednotlivé produkty. Jinak je tomu v případě kombinovaných snímatelných prací, které jsou zákazníkovi zasílány vícekrát z důvodu zkoušek s pacientem, zde platí aktuální ceník.

Odpovědnost

Klient je povinen okamžitě zkontrolovat práci po přijetí. Reklamace zákazníka musí být písemně oznámena dodavateli bez prodlení. V případě reklamace zákazník poskytne pracovní modely a další nezbytné součásti dodávky potřebné pro následné vylepšení či kompletní náhradní dodávku.

Záruka se vztahuje na defekty, které vznikly na straně dodavatele anebo byla-li zakázka dodána dopravcem v poničeném stavu; dodavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jaký druh závady se jedná. V případě neschopnosti dodavatele odstranit vadu nebo dodat zakázku v souladu s podmínkami spolupráce, zákazník má právo žádat o slevu či odstoupit od smlouvy, resp. závazné objednávky.

Nároky zákazníka na náhradu škody jsou vyloučeny, pokud jsou založeny na hrubé nedbalosti zacházení s výrobkem či poručení ze strany dodavatele, nebo úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením smlouvy ze strany zákonného zástupce nebo zástupce zhotovitele. To se nevztahuje na škody způsobené zraněním života, těla nebo zdraví.

Platby

Všechny faktury jsou splatné do 14 kalendářních dnů po datu jejich vystavení, přičemž platba bude považována za uhrazenou po připsání příslušné částky na bankovní účet dodavatele.

V případě prodlení zákazníka s úhradou platby dodavatele zákazníka na prodlení s platbou upozorní, a to písemně nebo elektronicky, a stanoví mu náhradní lhůtu plnění, která nesmí být kratší než 10 dní ode dne doručení upozornění. Po marném uplynutí náhradní lhůty je dodavatele oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, přičemž prodlení se počítá ode dne původního data splatnosti.

Výhrada vlastnictví

Veškeré doručené práce podléhají zachování vlastnického práva až do úplného zaplacení všech nároků z obchodního vztahu.

Máte ještě nějaké otázky?

Napište nám zprávu nebo nám zavolejte. Jsme tu pro vás!

Kontaktujte nás