+420 541 210 068 info@eurozahn.cz

Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je EUROZAHN s.r.o. IČ: 46969144 se sídlem Mojmírovo nám. 25/25, Brno 612 00 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Mojmírovo nám. 25/25

Email: info@eurozahn.cz

Telefon: +420 724 039 395

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

Obecné

Objednávky protetických výrobků se provádějí v souladu s obecnými podmínkami obchodního vztahu. Všeobecné obchodní podmínky platí po celou dobu trvání obchodního vztahu, a to i v případě, že platbu provádí třetí strana. Odlišné podmínky vyžadují písemné potvrzení zhotovitele.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

Ceny

Veškeré ceny EUROZAHN s.r.o. jsou uvedeny v platném ceníku, který je k dispozici na stránkách www.eurozahn.cz.

Zákazník má možnost získat individuální kalkulaci ceny konkrétní zakázky.

Práva zhotovitele v ceně prostřednictvím individuálního výpočtu cen materiálů (např. pryskyřičné zuby, drahé kovy, komponenty na implantáty) vyhrazena.

Dodací lhůta

Dodací lhůty jsou uvedeny na webu www.eurozahn.cz či v platném ceníku.

Doprava

Přeprava směrem od zákazníka i k zákazníkovi je již zahrnuta v rámci ceny za jednotlivé produkty. Jinak je tomu v případě kombinovaných snímatelných prací, které jsou zákazníkovi zasílány vícekrát z důvodu zkoušek s pacientem, zde platí aktuální ceník.

Odpovědnost

Klient je povinen okamžitě zkontrolovat práci po přijetí. Reklamace zákazníka musí být písemně oznámena dodavateli bez prodlení. V případě reklamace zákazník poskytne pracovní modely a další nezbytné součásti dodávky potřebné pro následné vylepšení či kompletní náhradní dodávku.

Záruka se vztahuje na defekty, které vznikly na straně dodavatele anebo byla-li zakázka dodána dopravcem v poničeném stavu; dodavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jaký druh závady se jedná. V případě neschopnosti dodavatele odstranit vadu nebo dodat zakázku v souladu s podmínkami spolupráce, zákazník má právo žádat o slevu či odstoupit od smlouvy, resp. závazné objednávky.

Nároky zákazníka na náhradu škody jsou vyloučeny, pokud jsou založeny na hrubé nedbalosti zacházení s výrobkem či poručení ze strany dodavatele, nebo úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením smlouvy ze strany zákonného zástupce nebo zástupce zhotovitele. To se nevztahuje na škody způsobené zraněním života, těla nebo zdraví.

Platby

Všechny faktury jsou splatné do 14 kalendářních dnů po datu jejich vystavení, přičemž platba bude považována za uhrazenou po připsání příslušné částky na bankovní účet dodavatele.

V případě prodlení zákazníka s úhradou platby dodavatele zákazníka na prodlení s platbou upozorní, a to písemně nebo elektronicky, a stanoví mu náhradní lhůtu plnění, která nesmí být kratší než 10 dní ode dne doručení upozornění. Po marném uplynutí náhradní lhůty je dodavatele oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, přičemž prodlení se počítá ode dne původního data splatnosti.

Výhrada vlastnictví

Veškeré doručené práce podléhají zachování vlastnického práva až do úplného zaplacení všech nároků z obchodního vztahu.

Máte ještě nějaké otázky?

Napište nám zprávu nebo nám zavolejte. Jsme tu pro vás!

Kontaktujte nás